Jean Hindriks

Senior Fellow

Jean Hindriks studeerde economie aan de Universiteit van Namen en behaalde er ook zijn doctoraat. Hij is voormalig gastdocent aan de universiteit van Exeter en aan de Queen Mary universiteit van Londen en is thans senior fellow bij het Itinera Institute. Hij is tevens professor economie aan de Université Catholique de Louvain. Hij fungeerde ook als co-directeur van het Center of Operations Research and Economics (CORE) en als directeur van de bachelorsopleiding Economie en Management aan de UCL. Als mede-uitgever van talrijke academische tijdschriften en lid van het panel van fiscale experts van het Internationaal Muntfonds, heeft hij ook verschillende boeken geschreven alsook talloze artikelen over publieke financiën en politieke economie. Op regelmatige basis verschijnt hij in de media over zaken als onderwijs, publieke financiën en begroting. Hij was lid van de pensioencommissie 2020-2040 nu lid van de Academische Raad voor het Pensioenbeleid.

Gepubliceerd door Jean Hindriks

Onze nieuwjaarsbrief geeft een staalkaart van de domeinen waarop alle fellows actief waren, in de  vorm van een nieuwjaarswens of een urgentie. De urgentie is groot. Jaar na jaar zakt België verder weg in de internationale indexen die onder andere het concurrentievermogen van landen berekenen. Aan de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeerakkoorden te zien, is het voornemen om het beter te…
Opinie
Gunstige publieke opinie Door de beslissingen om de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen en de loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voor toegang tot het vervroegd pensioen ‘aan te scherpen’, staat het vraagstuk van de zware beroepen weer centraal in het sociaal overleg. Uit peilingen blijkt dat meer dan 80 % van de bevolking er voorstander van is rekening te houden m…
Analyse
Brussel lijkt wel een snelkookpan: de druk neemt toe. Is het overheidsbeleid opgewassen tegen de uitdagingen? In een analyse die gedeeltelijk gebaseerd is op gesprekken met functionarissen, maken de auteurs, prof. Jean Hindriks en Joël Van Cauter, de balans op en stellen zij actielijnen en concrete maatregelen voor. Aan de hand van een analyse van de interne spanningen binnen het Brusse…
Boek
De pensioenrekening als alternatief voor het pensioen met punten. Het concept van een individuele pensioenrekening in euro in plaats van in punten wordt uitgelegd in een rapport van senior fellow Jean Hindriks (UCL) en Pierre Devolder (UCL): Voor elk aangeslotene wordt een pensioenrekening in euro geopend. Die rekening wordt elk werkjaar aangevuld met een theoretisch pensioen dat gelijk is aan …
Analyse
De Nota De Wever stelt voor om het M-decreet bij te stellen en een meer pragmatische invulling te geven: “inclusief onderwijs indien haalbaar, kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs indien meer aangewezen. Daarover beslissen leerkrachten en schooldirecties in overleg met de ouders.” Het M-decreet bepaalt hoe Vlaamse scholen moeten omgaan met leerlingen die door…
Opinie
Brussel lijkt wel een snelkookpan: de druk neemt toe. Is het overheidsbeleid opgewassen tegen de uitdagingen?’ vragen Jean Hindriks en Joël Van Cauter van Itinera. ‘Er dringt zich een koerswijziging op. De situatie in Brussel heeft veel weg van een snelkookpan: de sociale druk stijgt en de economische situatie verslechtert. Het bbp per inwoner daalde in 10 j…
Brussel lijkt wel een snelkookpan: de druk neemt toe. Is het overheidsbeleid opgewassen tegen de uitdagingen? In een analyse die gedeeltelijk gebaseerd is op gesprekken met functionarissen, maken de auteurs, prof. Jean Hindriks en Joël Van Cauter, de balans op en stellen zij actielijnen en concrete maatregelen voor. Aan de hand van een analyse van de interne spanningen binnen het Brusse…
Analyse
België is een welvarend land om in te leven: gemiddeld genieten de inwoners van redelijke welstand en geluk, er zijn geen zorgwekkende veiligheidsproblemen en verkiezingen verlopen meestal zonder grote incidenten. Toch moeten we ons wapenen tegen zelfgenoegzaamheid: in vergelijking met buurlanden scoort België immers middelmatig. Ande…
Boek
Zowel in het Nederlandstalig als Franstalig onderwijs werden vorig jaar met de ‘Modernisering secundair onderwijs’ en het ‘Pacte d’Excellence’ de wettelijke krijtlijnen vastgelegd voor de broodnodige hervorming van het middelbaar onderwijs. Deze decreten laten echter nog heel veel vrijheid voor de onderwijsverstrekkers. Het slagen of falen van de hervormingen hangt af van hoe …
Opinie
Ons onderwijs staat voor grote uitdagingen die ons dwingen om ons onderwijsstelsel bij te stellen en te hervormen. Het nieuwste boek, dat werd vormgegeven door Prof. Dr. Kristof De Witte (KUL, visiting fellow Itinera) en Prof. dr. Jean Hindriks (UCL, senior fellow Itinera), biedt inzicht in enkele belangrijke hervormingen in het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs. Meer concreet gaat het in…
Boek

Persbeelden