Persberichten

Open de zwarte doos van de private uitgaven in de Belgische gezondheidszorg! 20% van de ziektekosten in België niet gedekt. België scoort slechter dan de VS. Itinera pleit ervoor dat de overheid maatregelen neemt om op te treden  tegen de ongelijkheid in de zorg.…
Persbericht
Itinera Brainstorm: meer dan 50 experten stellen 100 nieuwe ideeën voor hervorming voor. Itinera nodigt uit om deel te nemen aan het debat. Het Itinera Institute stelt het rapport “ Itinera Brainstorm” voor. Met dit rapport wil Itinera nieuwe ideeën aanreiken voor de sociaal-economische en budgettaire uitdagingen voor de komende jaren. Meer d…
Persbericht
Itinera Factchecking: Zonder in deze Flash in te willen gaan op het debat rond de begrotingsbesprekingen, zie hiertoe bijvoorbeeld: https://www.itinerainstitute.org/upl/1/default/doc/Budgetaire%20…
Persbericht
Nieuwbouwproductie daalt ondanks woonbonus. Itinera stelt voor woonbonus te vervangen door BTW-verlaging om nieuwbouw op peil te houden Het Itinera Institute becijferde dat de fiscale lasten op nieuwbouw in ons land oplopen tot 106 % van de resource kost van de nieuwbouwwerkzaamheden (exclusief de bouwgrond). De woonbonus – een fiscale u…
Persbericht
Begrotingscontrole 2012 is niet het einde maar het begin, ook tussen 2013-2015 zullen de maatregelen uit het regeerakkoord budgettair tekort schieten. Itinera roept regering op om bij het doorhakken van budgettaire politieke knopen erover te waken dat ze de structurele oplossingen van morgen niet hinderen, maar in tegendeel faciliteren. Dit is maar het begi…
Persbericht
Itinera pleit voor een gezondheidsinformatiesysteem: goed geïnformeerde patiënt is voorwaarde voor een duurzame gezondheidszorg Naar aanleiding van de recente polemiek rond het al dan niet bekend maken van informatie omtrent de kwaliteit in ziekenhuizen wenst Itinera het volgende te benadrukken: 1. Uit de Itinera-gezondheidsbarometer 2011 – waarbij…
Persbericht
Persbericht 18 januari 2012 Kostprijs jobs in de horeca als resultaat van de Btw-verlaging hoger dan gemiddelde Belgische salaris: tussen 55.000 en 75.000 euro per job. Itinera stelt voor om de Btw-verlaging te herzien en pleit voor een duidelijke strategie om zwartwerk en fiscale fraude te bestrijden. Jean Hindriks en Laurent …
Persbericht
Itinera heeft bedenkingen bij het recent gelanceerde voorstel van Johan Vande Lanotte waarbij er een prijsdaling van geneesmiddelen moet doorgevoerd zodra een geneesmiddel in een buurland goedkoper wordt. Eigenlijk is de maatregel een verderzetting van wat reeds gebeurt bij het op de markt komen van een geneesmiddel: de prijs van nieuwe geneesmiddelen wordt vastgelegd door rekening te houden me…
Persbericht
Aantal jongeren die een jaar moeten zittenblijven in Vlaanderen is dubbel zo hoog als het internationaal gemiddelde. The number of young people who have to repeat their schoolyear in Flanders is double as high as the international average De belangrijkste troef voor de toekomst van onze economie zijn onze jongeren. Het onderwijsbeleid speelt hierbij een crucia…
Persbericht
Geen cultuur van procedures maar een cultuur van resultaten. Dit zijn de sleutelwoorden voor een efficiënte overheid. Het Itinera Institute feliciteert Staatssecretaris Hendrik Bogaert met zijn voornemen om de werking van de federale overheid te verbeteren. Een nieuw elan op dit vlak is erg aan te moedigen. Het formaliseren van personeelsevaluaties op jaarbasis is e…
Persbericht