Persberichten

België is een competitief land maar beschikt niet over de slagkracht om de competitiviteit morgen te verbeteren. Itinera brengt in het rapport “Competitiviteit 2014-2019” enkele pijnpunten in kaart waarvoor amper of geen vooruitgang wordt geboekt. Om competitief te blijven, moet de evolutie van de loonkost nauw aansluiten bij de evolutie van de productiviteit. En deze wetmatigh…
Persbericht
Itinera pleit ervoor om de financiering van het pensioenstelsel veilig te stellen door een gedeelde inspanning
Persbericht
De overdracht van de beleidsbevoegdheid “ouderenzorg” naar de regio’s biedt een enorme opportuniteit. De volgende legislatuur bepaalt het maatschappijmodel van onze vergrijzende samenleving. Itinera brengt in het rapport “De historische opportuniteit van de staatshervorming voor onze ouderenzorg” de belangrijkste prioriteiten voor het ouderenzorgbeleid in kaart en …
Persbericht
Itinera pleit voor nieuwe financieringsbronnen voor ondernemingen De crisis heeft een belangrijke impact gehad voor de bedrijven en hun financiering. Itinera brengt in het rapport “Naar nieuwe initiatieven voor bedrijfsfinanciering in ons land” de problematiek van de start en de groei van ondernemingen in kaart. Het zijn vooral kleine ondernemingen die het mo…
Persbericht
Zowel de structurele handicaps van de Belgische arbeidsmarkt als de historische uitdaging van de vergrijzing wijzen in één en dezelfde richting: we moeten alles in het werk zetten om meer mensen aan het werk te krijgen en om meer mensen langer aan het werk te houden.
Persbericht
Het verschuiven van de belastingdruk naar andere bronnen dan arbeid moet de absolute prioriteit zijn. De uitdaging voor de volgende regering is een meer rechtvaardige fiscaliteit die op een transparante wijze stimulansen geeft aan de economie. Itinera pleit voor een belastinghervorming die budgettair realistisch is. Verschillende pistes werden op het vlak van kostprijs en herverdeli…
Persbericht
België heeft nood aan 13 000 MW nieuwe capaciteit voor de productie van elektriciteit tegen 2025. Itinera pleit voor stappenplan tegen 2025 met nieuwe capaciteit, een betere benutting van bestaande capaciteit en met de ondersteuning van hernieuwbare energie als volwaardige marktpartij.
Persbericht
Geen compensatie door extra uitgaven aan sociale bescherming en gezondheidszorg Itinera vergelijkt de betaalde belasting per inwoner en per gezin in België met de buurlanden. België staat tweede in de ranglijst van de totale fiscale druk. Dit betekent dat een gezin in ons land per …
Persbericht
De lichte afname van de Belgische loonkostenhandicap, zoals vastgesteld door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, is een goede zaak voor economie en werkgelegenheid.   Itinera betreurt echter dat het debat hierover niet genuanceerd verloopt.   1. Wat telt is niet kosten per se, maart de verhouding tussen loonkosten en productiviteit. Preci…
Persbericht
Belg verdient meer dan productiviteit toelaat.  Slechts 35% van loonevolutie is gevolg van toename productiviteit. Om het concurrentievermogen te verhogen van Belgische ondernemingen formuleerde de Europese Commissie aanbevelingen inzake kostencompetitiviteit. Itinera analyseerde op vraag van de EC de huidige toestand in België. Uit het rapport blijk…
Persbericht