Persberichten

Goed Bestuur is een ruim concept. Het slaat zowel op de taken van bestuur, als het bereikt resultaat, en zowel op de manier waarop een resultaat wordt nagestreefd, als de kost ervan. Uiteraard staat goed bestuur op de agenda van Itinera. Overheden en hun activiteiten zijn belangrijk, omwille van hun democratisch gelegitimeerd sturend optreden, waarmee ze prioriteiten en doelstellingen bepalen. …
Persbericht
Itinera neemt akte van de politieke agenda om besparingen in de financiering van hoger onderwijs die wellicht zullen gecompenseerd worden met een beperkte verhoging van de inschrijvingsgelden. Deze politieke keuze leidt tot voorspelbare reacties. We mogen het debat over de financiering van het hoger onderwijs echter niet tot symbooldiscussies vernauwen.Robuuste studiebeurzen zijn …
Persbericht
Finland wordt sinds een vijftiental jaar vaak aangehaald als een voorbeeld op het gebied van onderwijs. Itinera publiceert vandaag een rapport waarin dit onderwijssysteem wordt beschreven, en waarin extra aandacht wordt besteed aan de opvallendste verschillen met Vlaanderen en de Franse Gemeenschap. De kenmerken van de Finse samenleving verklaren deels het succes van het onderwij…
Persbericht
Alle wetenschappelijke studies in acht genomen is met de huidige stand van zaken de correcte conclusie dat zittenblijven voor sommige leerlingen de beste oplossing is. Wel is het zinvol om samen met leerkrachten en directies op zoek te gaan naar preventieve maatregelen, naar factoren die bepalen wanneer zittenblijven zinvol kan zijn en wanneer niet, en naar maatregelen die het zittenblijven aan…
Persbericht
Het stof van ‘de moeder aller verkiezingen’ is gaan liggen. De realiteit is terug. Na Cyprus staat België voor de grootste begrotingsinspanning van de hele eurozone. Behalve in Luxemburg, stijgen de pensioenkosten nergens sneller dan bij ons. Elke groeivertraging geeft instant een groot begrotingsprobleem. Budgettair realisme staat beleidsdurf echter niet in de weg. Als de fede…
Persbericht
Wat zijn de beleidsprioriteiten die ná de verkiezingen op de lijsten van de onderhandelaars moeten staan? Dit was de insteek van de Itinera-verkiezingsreeks. Gedurende 9 weken presenteerde Itinera voor de beleidsdomeinen energie, belastingen, werk, financiering KMO’s, gezondheidszorg, pensioenen, competitiviteit, onderwijs en ouderenzorg concrete “must-do’s” voor …
Persbericht
De duurzaamheid van ons gezondheidszorgsysteem staat op het spel. In de komende legislatuur moet een meerjarenstrategie voor het gezondheidsbeleid worden ontwikkeld. Itinera brengt in het rapport “Naar een doelgericht gezondheidsbeleid met collectieve ambitie” de belangrijkste prioriteiten in kaart. Duidelijk is dat we meer zullen moeten doen met minder middelen. Dit kan als we ervo…
Persbericht
Itinera vraagt in zijn verkiezingsreeks aandacht voor één van de onderbelichte deelaspecten van het onderwijsbeleid: de rol van leraren, scholen en ouders. Onderwijsdebat gaat vaak over structuren, processen en middelen. Dat is begrijpelijk en belangrijk. Maar het is niet voldoende. We focussen op de pedagogische invalshoek en op de realiteit in de klas en op het schoolplein. Daar…
Persbericht
België is een competitief land maar beschikt niet over de slagkracht om de competitiviteit morgen te verbeteren. Itinera brengt in het rapport “Competitiviteit 2014-2019” enkele pijnpunten in kaart waarvoor amper of geen vooruitgang wordt geboekt. Om competitief te blijven, moet de evolutie van de loonkost nauw aansluiten bij de evolutie van de productiviteit. En deze wetmatigh…
Persbericht
Itinera pleit ervoor om de financiering van het pensioenstelsel veilig te stellen door een gedeelde inspanning
Persbericht