Itinera opinies

Marc De Vos benadrukt dat ontslagharmonisatie in een eenheidsstatuut twee prioriteiten moet dienen: gelijke rechten en doorstroming op de arbeidsmarkt. We moeten inkomenszekerheid combineren met wedertewerkstelling op maat. Een systeem van een individuele loopbaanrekening met doorlopende financiering kan daarvoor een handig instrument zijn. Bekijk een video column over dit onderwerp
Opinie
Marc De Vos signaleert dat ouderenzorg een fantastische economische opportuniteit is. Hij onderstreept dat de overheid als taak heeft een kader te bieden dat senioren toelaat zelf hun oude dag te kiezen en te financieren. De recente voorstellen over rusthuizen dreigen een ontluikende markt te fnuiken en de kostprijs van de vergrijzing te verhogen. Bekijk de video column
Opinie
Voor ons is het essentieel te leren uit het mislukte Japanse experiment van de jaren 90. Een eerste les is ongetwijfeld dat het banksysteem kordaat gesaneerd moet worden. Het begrip zombiebanken slaat op de Japanse financiële instellingen die wel overeind werden gehouden door de overheid maar niet meer hun rol vervulden van kredietverlener aan gezinnen en bedrijven. Een tweede les is dat het m…
Opinie
Marc De Vos beklemtoont de perverse effecten van tijdelijke werkloosheid en bepleit een hervorming naar een verzekeringssysteem dat de kosten internaliseert en meer aandacht heeft voor activering. Een transparant eenheidsstatuut is de weg naar een zuivere combinatie van flexibiliteit en zekerheid. Bekijk de video column
Opinie
Nu duidelijk is dat een tweede herkapitaliseringsronde wereldwijd onvermijdelijk wordt, komt de idee van de bad bank weer bovendrijven. Dit is een instelling waar de rommelkredieten van Belgische grootbanken in kunnen worden ondergebracht. Vooraleer dit zinvol in de praktijk kan worden toegepast, moet echter grondig over heel wat modaliteiten worden nagedacht. Bekijk de video column
Opinie
Door het nalaten van het opsparen van de marges toen het goed ging zal de gemiddelde werknemer 3700 euro extra moeten ophoesten, laat staan dat we ruimte hebben om de economie significant te stimuleren. Indien we wel de vruchten van de dalende rentelasten hadden gespaard in plaats van uitgegeven, was deze inspanning minimaal gebleven.
Opinie
De banken zullen terug op mensenmaat moeten geschoeid worden, iets wat grotendeels verdwenen was in het Amerikaanse model van het moderne bankwezen. Dit zal ook implicaties inhouden voor de verloning in het bankstelsel. Een andere les die we moeten trekken is dat het absolute geloof in schijnbare gesofistikeerde modellen enorme risico’s inhoudt. Dit werpt ook licht op de reden waarom ook “b…
Opinie
Een deel van de ondernemers zijn het geworden uit bittere noodzaak terwijl anderen er actief voor kozen om in te spelen op een zakelijke opportuniteit. Voor de eerste groep zijn eerder pushfactoren zoals geringe jobkansen wegens hoge werkloosheid een aanleiding geweest. Dat kan wellicht ook verklaren waarom in Vlaanderen het aandeel zelfstandigen in de bevolking wel hoger ligt dan in Wallonië,…
Opinie
Met het kanker plan wordt een budget van 380 miljoen euro uitgetrokken voor de periode 2008-2010. Dit getuigt van een visie op middellange termijn. Nochtans zou het fout zijn te denken dat dit plan een garantie is voor resultaten. Het Kankerplan heeft nood aan meer dan een budget alleen om succesvol te zijn. Er moet aan vier basisvoorwaarden worden voldaan: preventie, samenwerking, mobilisatie …
Opinie
Ongeveer 90% van de Vlamingen tussen 18 en 45 jaar heeft een computer en toegang tot het internet. De digitale kloof in termen van bezit is nog maar net gedicht of een nieuwe vorm van digitale ongelijkheid duikt plots op. Zo leert onderzoek dat niet iedereen op dezelfde manier gebruik maakt van ICT-technologie. Alsof iemand het tegendeel verwachtte, blijkt dat hoogopgeleiden het internet anders…
Opinie