Itinera rapporten

Itinera stelt voor een eengemaakt agentschap voor het bestrijden van zowel fiscale als sociale fraude op te richten. Door de integratie van de huidige verspreide diensten zal veel effectievere fraudebestrijding mogelijk worden. Er zijn bedrijven die dan wel niet de letter dan wel de geest van de fiscale wetten schenden door extreme optimalisering. Om te bewerkstelligen dat bedrijven hun fair sh…
Analyse
We tonen aan dat er ondanks evoluties op het vlak van de vennootschapsbelasting (o.a. notionele intrestaftrek) de bedrijfsbelastingen zich historisch en internationaal op een hoog peil bevinden. Terwijl onderzoek aantoont dat vennootschapsbelasting aan het staartje bengelt van de meest nefaste belastingen, is een verlaging geen prioriteit. In een budgettaire moeilijke context moeten zeker ook b…
Analyse
De Syriëstrijders zijn niet weg te denken uit het nieuws. Het jaar 2015­ is nu al het jaar van de terreur in Europa. De aanslagen in Parijs, Kopenhagen en de dodelijke raid in Verviers hebben ons wakker geschud. Wat is radicalisme en waarin verschilt het van extremisme en terrorisme? Is het de schuld van de islam? Moeten we bang zijn? En vooral: wat kunnen we doen om het radicalisme en…
Analyse
Sociale ongelijkheid wegwerken in onze maatschappij blijft een van de grootste hedendaagse uitdagingen. Alhoewel de ongelijkheid op wereldniveau tussen landen volgens onder andere de OESO (van Zanden, Baten, d’Ercole, Rijpma, Smith, & Timmer, 2014) bekeken op lange termijn daalt, blijft het op landniveau vaak een cruciale taak en beschrijft onder andere Piketty (2014) hoe de ongelijkheid …
Analyse
De kinderjaren verdienen grote aandacht. Behalve een economische functie, heeft de opvoeding & opvang van jonge kinderen (EAJE) een sociale functie en een educatieve functie. Een uitbereiding zal slechts gedeeltelijk antwoorden op deze uitdaging. Andere maatregelen zijn noodzakelijk om de interne tegenstrijdigheden van EAJE te overwinnen en aan alle kinderen een bevredigende ontwikkeling va…
Analyse
De situatie in ons land toont de urgente noodzaak van een tax shift weg van belastingen op arbeid. We stellen vast dat in tegenstelling tot de aanbevelingen van allerlei instanties ook deze nieuwe regering de belastingverschuiving nog niet ernstig heeft aangepakt. De acceptatiegraad om in eigen land belastingen te betalen waaronder bijvoorbeeld op meerwaarden zal sterk verhogen indien er een ge…
Analyse
Financiële stabiliteit is een voorwaarde voor het behoud en de uitbouw van duurzame welvaart en sociale bescherming.  Geen enkele samenleving kan bloeien wanneer ze voortdurend geteisterd wordt door financiële crises. Uit de aard van de zaak is financiële stabiliteit afhankelijk van de stabiliteit van de bankensector en van de individuele banken. Stappen om de …
Analyse
Tegen 2030 zijn meer dan 30 nieuwe centrales (van 300 MW) nodig met een minimale investeringskost van € 11 tot € 13 mld. De denktank Itinera waarschuwt dat ons land afstevent op permanente bevoorradingsrisico's inzake elektriciteit. Deze situatie is onaanvaardbaar en vraagt een kordate aanpak waarbij investeringen in nieuwe capaciteit absoluut noodzakelijk zijn…
Analyse
In 2007 heeft Europa het begrip flexicurity omarmd, als één van de kerndoelstellingen van het Europese werkgelegenheidsbeleid. Flexicurity – in België aangeduid als “flexizekerheid” of “flexicurité” – zou dienen bij te dragen aan het beste van twee werelden: een flexibele en daarmee competitieve arbeidsmarkt en economie en tegelijker…
Analyse
Itinera roept op tot een open debat over het verbreden van de financieringsbasis voor het hoger onderwijs. Een intelligent sociaal leenstelsel kan daarin een rol spelen. Mits goede keuzes kan zo de huidige focus op besparingen en hogere inschrijvingsgelden worden overstegen. Itinera roept op tot een breder debat over financiering van het hoger onderwijs. …
Analyse