Itinera rapporten

De pensioenrekening als alternatief voor het pensioen met punten. Het concept van een individuele pensioenrekening in euro in plaats van in punten wordt uitgelegd in een rapport van senior fellow Jean Hindriks (UCL) en Pierre Devolder (UCL): Voor elk aangeslotene wordt een pensioenrekening in euro geopend. Die rekening wordt elk werkjaar aangevuld met een theoretisch pensioen dat gelijk is aan …
Analyse
Sinds het ontstaan van de E.G.K.S. (Europese Gemeenschappen voor Kolen en Staal) in 1951 zijn er mechanismen uitgewerkt tussen de lidstaten om de desbetreffende gemeenschappelijke begroting te financieren. Zowat 70 jaren later zijn er al wat studies  gepubliceerd over het thema van de financiering van de EEG ( Europese Economische Gemeenschap ) en later de Europese Unie. Het financierin…
Analyse
In “Work 4.0 and the future of labour law” schetst Marc De Vos de grote ontwikkelingen in ons arbeidsbestel en de implicaties voor het arbeidsrecht. Hij doet dat op groot canvas. Deze bijdrage biedt een uitwerking van een aantal belangrijke punten die in dat paper aan bod komen. Er zijn ook een aantal belangrijke aanvullende elementen denk ik. Ten eerste vertrek ik van de vastst…
Analyse
Wanneer we de Belgische arbeidsmarktstatistieken vergelijken met het EU-28-gemiddelde, dan zien we dat België vooral een hoge proportie inactieven kent. In tegenstelling tot werklozen, die ook geen baan hebben, zijn inactieven niet op zoek naar een job. Zelfs Vlaanderen heeft met 22.9% een percentage inactieven binnen de 20- tot 64-jarigen dat hoger ligt dan het EU-28-gemiddelde. Stijn Baert v…
Analyse
Om de vijf jaar (2014, 2019) kunnen de burgers van de lidstaten van de Europese Unie (EU) een nieuw Europees Parlement verkiezen. Het parlement is het wetgevende orgaan van de EU en de burgers van de 27 lidstaten, na de brexit, zullen in mei 2019, 705 parlementsleden verkiezen. De financiering van het Europees Parlement is een onderdeel van de algemene begroting van de Europese Unie. De …
Analyse
Familiebedrijven staan in voor het grootste deel van de tewerkstelling en waardecreatie in ons land. Al te vaak worden ze gelijkgesteld met kmo’s, maar familiebedrijven zijn er van eenmanszaken tot multinationals. Een rapport van visiting fellows Karel Volckaert en Michele Cincera.
Analyse
De huidige invulling van de energietransitie heeft nog niet geleid tot een trendbreuk. Het globale fossiele systeem blijft groeien en alle rapporten concluderen dat de doelstellingen van Parijs zeer moeilijk te realiseren zijn. De praktische invulling van de energietransitie heeft te zeer de nadruk gelegd op enkele technologieën, met weinig aandacht voor de evolutie van de basisinfrastructuur.…
Analyse
De sociale zekerheid staat onder druk. De financiering uit sociale bijdragen volstaat al lang niet meer. Ook de financiering van de ziekteverzekering rust steeds meer op transfers uit de gewone belastinginkomsten. Dit inspireert de vraag of private verzekeringen kunnen bijdragen tot de financiering van de ziekteverzekering zonder te raken aan de kwaliteit van de basiszorg. Dr. Pie…
Analyse
Heel wat Europese landen kennen momenteel een historische hoge tewerkstelling en een lage werkloosheid. 2017 en 2018 waren zeker geen slechte jaren voor de Europese economie. De acties van de ‘gele hesjes’ maken evenwel duidelijk dat de link tussen tewerkstelling en welvaart onder druk staat. Vertegenwoordigen de ‘gele hesjes’ een klein of een aanzienlijk deel v…
Analyse
Robotisering, artificiële intelligentie, nieuwe globalisering, demografische vergrijzing: de wereld van werk gaat door de grootste transformatie sinds de eerste industriële revolutie. Hoe moet ons arbeidsmarktbeleid inspelen op het fameuze ‘Werk 4.0’? Een rapport van visiting fellow Marc De Vos
Analyse