Barometer Filantropie: Belg blijft groot belang hechten aan steunen van goede doelen

Analyse

Meer dan 6 op de 10 Belgen zeggen te geven aan goede doelen. Daarmee geven ze uiting aan het maatschappelijke belang dat ze aan filantropie hechten: 80 procent vindt dit belangrijk tot zelfs essentieel. Uit de Barometer en de Index van de Filantropie die de Koning Boudewijnstichting samen met denktank Itinera driejaarlijks maakt, blijkt dat de bereidheid om te geven en de filantropische activiteit stabiliseren op een hoog niveau.

De Index van de Filantropie, gebaseerd op cijfermateriaal uit 2018 van verschillende instellingen, meet hoe groot de filantropische activiteit is, op basis van data van overheidsinstellingen en van de sector zelf. De Barometer van de Filantropie peilt via een enquête door Ipsos, uitgevoerd eind 2019 bij meer dan 1.000 Belgen naar hun filantropische gevoeligheid. Samen met denktank Itinera maakt de Koning Boudewijnstichting deze driejaarlijkse foto van de vrijgevigheid van Belgen en van de filantropische sector in ons land.

In vergelijking met de vorige versies, blijft de index op het hoge niveau dat sinds 2016 is bereikt.

Uit de index blijkt dat de non-profitinstellingen en filantropische stichtingen in België hun inkomsten uit schenkingen in 2018 licht zagen dalen, terwijl de inkomsten uit legaten daarentegen toenamen.

Ook uit de enquête blijkt opnieuw hoe belangrijk de Belgen het vinden om te geven aan goede doelen. 63 procent zegt in het jaar voorafgaand aan de bevraging één of meer giften te hebben gedaan, ze geven aan meer te geven dan voorheen. 50 procent vindt filantropie belangrijk voor de samenleving, en 30 procent vindt het zelfs essentieel. 65 procent is van oordeel dat de overheid onvoldoende doet voor de thema’s waar de goede doelen op inzetten. Een meerderheid blijft belang hechten aan fiscale stimuli om het schenken te ondersteunen. Net geen driekwart van de Belgen zegt over voldoende informatie te beschikken omtrent thema’s of specifieke goede doelen. Hun aandeel kent een gestage groei sinds 2012.

Hoewel het gehele beeld vrij stabiel is, schuiven enkele cijfers toch duidelijk op. Bijvoorbeeld: wie een testament heeft opgemaakt, heeft daar in 17 procent van de gevallen ook een goed doel in opgenomen, tegen 11 procent drie jaar eerder.

Er is, tot slot, geen uitgesproken profiel van de gevende Belg uit de cijfers te halen, al zijn er wel lichte verschillen. Vrouwen schenken ietsje meer dan mannen, Nederlandstaligen meer dan Franstaligen, hoogopgeleiden meer dan laagopgeleiden, en 45- tot 54-jarigen wat meer dan mensen uit andere leeftijdsgroepen. Echter, in elke subgroep heeft altijd de helft of meer van de mensen minstens één gift gedaan in het voorafgaande jaar.

Meer cijfers uit de Index Filantropie en de Barometer Filantropie vindt u in de bijlagen