Persberichten

Een faillissement te goeder trouw kan elke ondernemer overkomen. De faillissementswet kijkt naar het verleden. Het is ook mogelijk het faillissement te goeder trouw te zien als een ervaring waaruit de starter lessen trekt voor de toekomst.   Ondernemers zijn de drijvers van welvaartscreatie. Ze nemen initiatief, richten on…
Persbericht
België staat sinds de 19de eeuw gekend als een continentale industriële kracht en een internationale voorloper binnen de verwerkende nijverheid. Gedurende de laatste decennia brokkelde deze reputatie echter af. Klassieke sectoren verdwenen bijna, sommige sectoren krompen, en de omschakeling naar een gedigitaliseerde en gerobotiseerde industrie lijkt de onvermijdelijke teloorgang van d…
Persbericht
In sectoren die fors digitaliseren, ondervinden we er de gevolgen van. Denk aan onze relatie met onze bank: ongeveer elk aspect van hoe de bank met ons handelde is ingrijpend gewijzigd. We bankieren nu online, printen (als we dat nog doen) onze eigen afschriften, en beginnen te betalen met onze smartphone. Cash wordt, langzaam maar zeker, een bezienswaardigheid. Met ons ziekenfonds hebbe…
Persbericht
De nieuwe studie van Itinera zoomt in op ondernemerschap. Er zijn verschillende initiatieven om ondernemerschap te bevorderen, die kunnen winnen bij extra dynamiek. Ondernemers zijn cruciaal voor de gezondheid van onze economie. Ze innoveren, creëren jobs en maken toegevoegde waarde. Ze doen net dat dus waaraan ons land zoveel behoefte heeft: waarde-creatie. Bel…
Persbericht
Te snel subsidiëren van te jonge technologie is extra duur. Een sterk voorbereidend technologiebeleid verlaagt de factuur van de consument. Hernieuwbare energie is cruciaal voor de energietransitie maar heeft ook een prijs. De hoge subsidiekosten voor hernieuwbare energie verhogen de elektriciteitsrekening van de finale consument. Ook in de volge…
Persbericht
Denktank Itinera waarschuwt dat de echte uitdagingen verborgen liggen achter de cijfers. De vergrijzingskosten voor pensioenen, tegen 2060, zijn naar beneden herzien. Maar dat cijferoptimisme verbergt enorme uitdagingen inzake groei, langere loopbanen, integratie van immigranten en baancreatie, in het bijzonder voor jongeren. Als we die uitdagingen niet realise…
Persbericht
Goed Bestuur is een ruim concept. Het slaat zowel op de taken van bestuur, als het bereikt resultaat, en zowel op de manier waarop een resultaat wordt nagestreefd, als de kost ervan. Uiteraard staat goed bestuur op de agenda van Itinera. Overheden en hun activiteiten zijn belangrijk, omwille van hun democratisch gelegitimeerd sturend optreden, waarmee ze prioriteiten en doelstellingen bepalen. …
Persbericht
Itinera neemt akte van de politieke agenda om besparingen in de financiering van hoger onderwijs die wellicht zullen gecompenseerd worden met een beperkte verhoging van de inschrijvingsgelden. Deze politieke keuze leidt tot voorspelbare reacties. We mogen het debat over de financiering van het hoger onderwijs echter niet tot symbooldiscussies vernauwen. Robuuste studiebeurzen zijn …
Persbericht
Finland wordt sinds een vijftiental jaar vaak aangehaald als een voorbeeld op het gebied van onderwijs. Itinera publiceert vandaag een rapport waarin dit onderwijssysteem wordt beschreven, en waarin extra aandacht wordt besteed aan de opvallendste verschillen met Vlaanderen en de Franse Gemeenschap. De kenmerken van de Finse samenleving verklaren deels het succes van het onderwij…
Persbericht
Alle wetenschappelijke studies in acht genomen is met de huidige stand van zaken de correcte conclusie dat zittenblijven voor sommige leerlingen de beste oplossing is. Wel is het zinvol om samen met leerkrachten en directies op zoek te gaan naar preventieve maatregelen, naar factoren die bepalen wanneer zittenblijven zinvol kan zijn en wanneer niet, en naar maatregelen die het zittenblijven aan…
Persbericht